İş Sözleşmesinin Feshi

İşverenler ve işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, iş sözleşmesinin feshinden önce aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi belirli bildirim süreleri vermekle yükümlüdürler.

keşfet

Genel Bakış

İşverenler ve çalışanlar için zorunlu asgari bildirim süreleri

Görev süresi

Önceden bildirim gereklidir

0 – 6 ay

2 hafta

6 – 18 ay

4 hafta

18 – 36 ay

6 hafta

36 aydan fazla

8 hafta

Bir iş sözleşmesi için iki tür fesih söz konusudur:

İhbarlı fesih

Hem işçi hem de işveren, belirsiz süreli olarak akdedilmiş bir iş sözleşmesini yukarıdaki tabloda belirtilen ihbar sürelerine dayanarak feshedebilir. Taraflardan birinin ihbarda bulunma kuralına uymaması halinde, diğer tarafa ihbar yerine geçen bir ödeme (PILON) yapılması gerekecektir. PILON, iş sözleşmesini feshetmek için ihbar süresine eşit bir tutarda derhal tazminat olarak hizmet edecektir.

İş Kanunu'nda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle iş sözleşmesinin erken veya yukarıda belirtilen ihbar süresinin sona ermesinden önce feshedilmesi

Hem işveren hem de çalışan, aşağıdaki durumlarda iş sözleşmesini süresinden önce veya öngörülen bildirim sürelerine uymak zorunda kalmadan feshetme hakkına sahiptir:

 • Sağlık sebepleri

 • Ahlaksız, onursuz veya kötü niyetli davranışlardan veya diğer benzer davranışlardan kaynaklanan vakalar

 • Mücbir sebepler

Kıdem Tazminatı

İş Kanunu'nda belirtilen şartları yerine getirerek işten ayrılan veya iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen çalışana, hizmet yılı esas alınarak hesaplanacak bir kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Bu tazminat, işe başlama tarihinden itibaren iş sözleşmesinin her bir yılı için son 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. Çalışma yılı başına 30 günlük ödeme altı ayda bir belirlenen üst sınırı aşamaz. Ancak, iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunması halinde, kıdem tazminatının yukarıda belirtilen sınırdan daha yüksek bir tutarda ödenmesi kararlaştırılabilir.

Çalışanların kıdem tazminatına hak kazanma nedenleri aşağıdaki gibidir:

 • Zorunlu askerlik hizmeti yükümlülüklerini yerine getirmek için iş akdinin feshi (erkekler için)
  Çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazanma nedenleri aşağıdaki gibidir:

 • Emeklilik (ilgili sigorta kurumlarından yaşlılık, emeklilik aylığı veya maluliyet ödeneği alabilmek için)

 • Employee’s resignation upon completing 3,600 premium days and 15 years of insurance period (in case of fulfillment of retirement conditions except the age limit and resignation with the submission of the document from the Social Security Institution indicating the fulfillment of retirement conditions, excluding the age limit, to the employer)

 • Kadın çalışanların evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde kendi isteğiyle işten ayrılması

 • Çalışanın ölümü

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanunu'nda belirtilen geçerli bir neden olmaksızın ve/veya geçerli bir nedenle feshedilmesi

İş Güvenliği

İş Kanunu uyarınca, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, fesih sebebinin işçiye bildirilmesi ve feshin geçerli bir sebebe dayanması zorunludur. Çalışan, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde İş Mahkemesi nezdinde dava açabilir. Açılacak davada, feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Çalışan, feshin başka bir nedene dayandığını iddia ederse, iddiasını ispatla yükümlüdür. Mahkemece feshin haksızlığına ve işçinin işe iadesine karar verildiği halde, işçi kararın kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için başvuruda bulunmazsa, işverence yapılmış olan fesih geçerli sayılır ve işveren bunun hukuki sonuçlarından sorumlu olur.

Ayrıca, 2018 yılı itibariyle işçi-işveren uyuşmazlıkları için Zorunlu Arabuluculuk getirilmiştir. Uyuşmazlığın tarafları, dava açılmadan önce bir aracıya başvurmak zorundadır. Konunun sonuçlandırılması için bir aracıya başvurulmadan dava açılması halinde, dava doğrudan reddedilebilecektir. Taraflardan birinin geçerli bir mazereti olmaksızın ilk duruşmaya katılmaması halinde aracılığın sona ermesi durumunda, dava tamamen veya kısmen kendi lehine sonuçlansa dahi, gelmeyen taraf tüm yargılama giderlerinden sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, avukatlık ücreti de gelmeyen tarafça talep edilemez.

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN