Oturum İzni Alınması

Türkiye'de kalış sürelerini vizelerinde belirtilen sürenin ötesine uzatmak isteyen, vize muafiyeti talep eden veya doksan günden fazla kalmayı planlayan yabancıların ikamet izni almaları gerekmektedir.
SCROLL

Genel Bakış

Yabancılar için Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izinleri için, Türkiye'de taşınmazı olan veya Türkiye'de iş kurmak ya da iş bağlantısı yapmak isteyen yabancıların, e-ikamet sistemi üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. (e-ikamet.goc.gov.tr)

Kısa dönem ikamet izinleri prensip olarak en fazla iki yıl için verilmektedir. Ancak, Türkiye'de Bakanlar Kurulunca uygun görülen miktar ve kapsamda yatırım yapmak isteyen yabancılara, eş ve çocukları ile birlikte beş yıl süreli kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ayrıca, bu yatırımcılar Türk vatandaşlığına geçmek veya uzun dönem ikamet izni almak için başvuruda bulunabilirler.

İlk Başvuru

 • Oturma izni başvuru formu

 • Pasaport veya eşdeğer seyahat belgesinin fotokopisi

 • Dört adet biyometrik fotoğraf

 • Kalış süresi boyunca mali yeterliliğin ve düzenli geçim kaynaklarının kanıtlanması

 • İkamet izni harcı ve kart ücretinin ödendiğine dair belgeler/makbuzlar

 • Başvuru sahibinin mülkiyetini kanıtlayan tapu senedi (Türkiye'de taşınmaz mal sahibi olan yabancılar için gereklidir)

 • Geçerli sağlık sigortası

Türkiye'de iş kurarak veya iş bağlantısı yaparak kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunacak yabancıların aşağıdaki ek belgeleri sunmaları gerekmektedir:

 • Temas kurulacak kişi veya şirket(ler)den davet mektubu

 • Noter onaylı şirket faaliyet belgesi

 • Noter onaylı vergi levhası

 • Noter onaylı ticaret sicil gazetesi

 • Noter tasdikli imza sirküleri

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan miktar ve kapsamlarda yatırım yaparak kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancıların aşağıdaki kriterlerden herhangi birini karşılaması gerekmektedir:

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan asgari 500.000 ABD Doları veya eşdeğeri döviz tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığı üzere, en az 400.000 ABD Doları veya eşdeğeri döviz değerinde ve en az üç yıl süreyle yeniden satışına ilişkin tapu kısıtlaması bulunan bir mülk edinmek

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandığı üzere en az 50 kişilik istihdam yaratılması

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanmış en az 500.000 ABD Doları veya muadili dövizi en az üç yıl çekilmemek kaydıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırmak

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış en az 500.000 ABD Doları veya eşdeğeri döviz tutarında devlet tahvilinin en az üç yıl satılmaması koşuluyla satın alınması

 • En az 500.000 ABD Doları veya muadili döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payının en az üç yıl süreyle satılmaması kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak belgeyle satın alınması

 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlara, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belgelendirilmek ve en az üç yıl süreyle bireysel emeklilik sisteminde kalmak kaydıyla asgari 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatırılması

Uzatma Başvurusu

Yabancıların uzatma alabilmeleri için, e-ikamet sistemi üzerinden başvuru yapıldıktan sonra beş iş günü içerisinde aşağıdaki belgeleri posta yoluyla ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. (e-ikamet.goc.gov.tr). İkamet izninin süresinin bitiminden altmış gün önce uzatma başvurusu yapılabilir, ancak hiçbir koşulda süre bitiminden sonra yapılmamalıdır.

 • İkamet izni başvuru formu

 • Pasaport veya eşdeğer seyahat belgesinin noter onaylı kopyası

 • Dört adet biyometrik fotoğraf

 • Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı

 • Kalış süresi boyunca mali yeterliliğin ve düzenli geçim kaynaklarının kanıtlanması

 • Başvuru sahibinin mülkiyetini kanıtlayan tapu senedi (Türkiye'de taşınmaz mal sahibi olan yabancılar için gereklidir)

 • Temas kurulacak kişi veya şirket(ler)den davet mektubu (Türkiye'de iş kurmak veya iş bağlantısı yapmak isteyen yabancılar için gereklidir)

 • Geçerli sağlık sigortası

Yabancılar için Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izinleri için Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet eden yabancıların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sunmaları gerekmektedir. Uzun dönem ikamet izinleri süresiz olarak düzenlenir; bu nedenle uzatma başvurusu gerekmez.

Başvuru

 • Oturma izni başvuru formu

 • Original and copy of passport or equivalent travel document

 • Önceki oturma izni belgesinin kopyası

 • Dört adet biyometrik fotoğraf

 • Başvuru sahibinin son üç yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sosyal yardım almadığına dair belge

 • Kalış süresi boyunca mali yeterliliğin ve düzenli geçim kaynaklarının kanıtlanması

 • Polis kayıt belgesi

 • Geçerli sağlık sigortası

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN