Yatırım Alanları

Türkiye'de dört farklı özel yatırım bölgesi bulunmaktadır:

SCROLL

Genel Bakış

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri - Teknoparklar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), araştırma ve geliştirme (AR-GE) girişimlerini teşvik etmek ve yüksek teknoloji sektörlerine yatırım çekmek için tasarlanmış alanlardır. Halihazırda, 87'si tamamen faaliyette olan ve 14'ü de onay almış ve yapım aşamasında olan 101 TGB bulunmaktadır.

TGB'lerin Avantajları

 • Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

 • Münhasıran TGB'lerde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2028 tarihine kadar KDV'den muaftır. Örnekler arasında sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş alanları, internet, cep telefonları ve askeri komuta ve kontrol sistemleri için yazılımlar yer almaktadır.

 • Bölgede istihdam edilen Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretler 31 Aralık 2028 tarihine kadar tüm vergilerden muaftır. Ancak muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı, Ar-Ge'de görev alan toplam personel sayısının yüzde 10'unu geçemez.

 • TGB'de yürütülen Ar-Ge projeleri sonucunda geliştirilen teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, işletici şirketin uygun görmesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın izin vermesi halinde TGB'de yapılabilir.

 • 31 Aralık 2028 tarihine kadar sosyal güvenlik primi işveren payının yüzde 50'si devlet tarafından ödenecektir.

 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti ve ilgili belgeler için damga vergisi muafiyeti.

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), şirketlerin kullanıma hazır altyapı ve sosyal tesislere sahip yatırımcı dostu bir ortamda faaliyet göstermelerine olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. OSB'lerde sağlanan mevcut altyapı yol, su, doğal gaz, elektrik, iletişim, atık arıtma ve diğer hizmetleri içermektedir.

Türkiye genelinde 81 ilde 274'ü faal olmak üzere 392 OSB bulunmakta, kalan 118 OSB'nin inşası ise devam etmektedir. Ayrıca, 67.000'den fazla firma 32.000'den fazla parselde üretim yaparken, OSB'ler aracılığıyla 2 milyondan fazla kişi istihdam edilmektedir.

OSB'lerin Avantajları

Türkiye'deki yatırım teşvik sistemine (genel yatırım teşvikleri, bölgesel yatırım teşvikleri, büyük ölçekli yatırım teşvikleri, stratejik yatırım teşvikleri, istihdam teşvikleri, Ar-Ge destekleri vb) ek olarak, OSB'lerde faaliyet gösteren yatırımcılar aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirler:

 • Arazi alımlarında KDV alınmaması.

 • Tesis inşaatının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle emlak vergisinden muafiyet.

 • Düşük su, doğalgaz ve telekomünikasyon maliyetleri.

 • Arazilerin birleştirilmesi ve/veya ayrılması durumunda vergi ödenmemesi.

 • Tesisin inşaatı ve kullanımı için belediye vergisinden muafiyet.

 • OSB'nin belediye hizmetinden yararlanmaması durumunda katı atık belediye vergisinden muafiyet.

Serbest Bölgeler

Serbest bölgeler (STB), fiziksel olarak ülkenin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen gümrük bölgesi dışında sayılan özel alanlardır. Serbest bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak için tasarlanmıştır. Gümrük bölgesi içinde geçerli olan ticari, mali ve ekonomik alanlardaki yasal ve idari düzenlemeler, TGB'lerde ya hiç uygulanmamakta ya da kısmen uygulanmaktadır.

Türkiye'de AB ve Orta Doğu pazarlarına yakın konumlanmış, 18'i faal ve 1'i kuruluş aşamasında olan toplam 19 Serbest Bölge bulunmaktadır. Serbest Bölgeler, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'deki limanlar aracılığıyla uluslararası ticaret yollarına kolay erişim sağlayan stratejik noktalarda yer almaktadır.

FZ'lerin Avantajları

 • Gümrük vergileri ve diğer çeşitli vergilerden yüzde 100 muafiyet.

 • İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden yüzde 100 muafiyet.

 • Katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisinden yüzde 100 muafiyet.

 • Geçerli belgeler için damga vergisinden yüzde 100 muafiyet.

 • Emlak vergisinden yüzde 100 muafiyet.

 • İhracata yönelik olmak kaydıyla, FZ'lerde sunulacak belirli lojistik hizmetler için yüzde 100 gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti.

 • Çalışan ücretleri üzerinden alınan gelir vergisinden yüzde 100 muafiyet (FZ'lerde ürettikleri malların FOB değerinin en az yüzde 85'ini ihraç eden şirketler için.

 • Mallar sınırsız bir süre için FZ'lerde kalabilir.

 • Şirketler, FZ'lerden elde ettikleri karları herhangi bir kısıtlama olmaksızın yurt dışına ve Türkiye'ye transfer etmekte serbesttir.

 • Bir mülk edinirken ve satarken tapu harçlarından muafiyet.

 • İnşaat, tasarım, yerleşim ve onay süreçlerinde KDV muafiyeti.

 • KDV ve diğer vergilerden muaf hazır altyapı.

 • İkinci el, kullanılmış makineler için ithalat izni

Beklentilerinizi Hangi Şirket Türü Karşılıyor?

Monetics x Baran Ozongan CPA ekibi size rehberlik etmeye hazır.
İLETİŞİM
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.
EN