KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu internet sitesine giren kişiler Whatsapp butonuna tıklamak ve bizimle iletişime geçmek suretiyle kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda otomatik yöntemlerle işlenmesi, aktarılması hakkında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Monetics Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi    (“Şirket”) tarafından aydınlatılmaktadır.

SCROLL

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin Tplanma Yöntemi, İşlenmesi ve Hukuki Sebebi

Ad ve Soyad, Cep Telefonu Numarası, Paylaşmanız halinde E-posta adresi, Mesajınızla ilettiğiniz sesli, yazılı veya görüntülü kişisel verileriniz, Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi, Whatsapp üzerinden ulaşan kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “KVKK” 5/2 maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK 5/2 uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep halinde; “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılmaktadır.

Kişisel Verileriniz; Türk Ticaret Kanununda yer alan  yükümlülüklerin ve Şirketler Topluluğu konu alan veya Şirketler topluluğunda bulunan şirketler arasında yapılan sözleşmelerde bulunan hükümlerin ifası ve hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak “Bağlı Ortaklıklarımız’’  ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileriniz; faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve  ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçiler’’ ve “İş Ortakları” ile paylaşılmaktadır. Örneğin; Kişisel verileriniz, sistemlerimizi geliştirmeye ve hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik yazılım hizmeti aldığımız ‘’Yazılım Hizmet Sağlayıcı’’ ile, bir hukuki uyuşmazlık halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hizmet aldığımız Avukatlar ile;  mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız Mali Müşavirler ile, denetim durumlarında Denetçiler ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Whatsapp uygulamasının yurt dışı merkezli bir şirket olması sebebiyle bu uygulamadan paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 9.maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde yurt dışına aktarılmaktadır.

Haklarınız

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden Şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Çerez Adı

Sahibi

Saklama Süresi

Kategori

Toplanan Veri Kategorileri

Çerez Adı

Sahibi

Saklama Süresi

Kategori

Toplanan Veri Kategorileri

Çerez Adı

Sahibi

Saklama Süresi

Kategori

Toplanan Veri Kategorileri

Unvan

Monetics Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Mersis No:

0622213243400001

E-Mail Adresi:

info@monetics.com.tr

Fiziki Posta adresi:

One Tower AVM, Kudüs Caddesi. 6/A Kat:1 Çankaya / ANKARA

Which type of company meets your expectations?

Monetics x Baran Ozongan CPA team is ready for guiding you.
Contact us
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Disclosure Text for more information.